Skip to content

Dlugoterminowe wyniki tetniaka aorty brzusznej w populacji Medicare AD 4

2 lata ago

415 words

Aby wyjaśnić zależność dopasowanych par, różnice między grupami po dopasowaniu skłonności-score zostały przetestowane za pomocą testu McNemara dla zmiennych jakościowych lub testu t-Studenta dla zmiennych ciągłych. Oceniliśmy powiązanie między początkową strategią leczenia a odsetkami wyników odsetkowych dla dopasowanych par i ustaliliśmy znaczenie różnic za pomocą testu McNemara. Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Częstość przeżycia, brak rozerwania i reinterpretację tętniaka aorty brzusznej oszacowano za pomocą metod Life-Table Kaplana-Meiera, a porównania wykonano za pomocą analizy logarytmicznej. Aby ocenić zmiany w częstości zdarzeń w czasie, przeanalizowaliśmy okołooperacyjne i 2-letnie wyniki pooperacyjne dla każdego roku, w którym przeprowadzono naprawy, od 2001 do 2008 roku, z wykorzystaniem modeli wielowymiarowych na poziomie indywidualnym, które kontrolowały pod kątem klinicznych i demograficznych cech to mogło się zmienić z biegiem czasu. Przeprowadziliśmy również oddzielne analizy przeżycia na danych od pacjentów, u których dokonano napraw w okresie 2001-2004 oraz tych, w których dokonano napraw w okresie 2005-2008. Postawiliśmy hipotezę, że osoby, które przeżyły otwartą naprawę, mogą mieć zmniejszone ryzyko śmierci, gdy przeżyły operację. Dlatego zastosowaliśmy adaptację modelu Coxa, która pozwala na zmianę efektu naprawy wewnątrznaczyniowej (w porównaniu z otwartą naprawą) z upływem czasu, stosując punkty załamania, które określono na podstawie analiz empirycznych.18 Dodatkowe szczegóły znajdują się w sekcji Analiza statystyczna w dodatkowym dodatku.
Aby oszacować ogólną korzyść w zakresie przeżycia związanego z naprawą wewnątrznaczyniową w obecności zmiennych w czasie efektów leczenia (lub zagrożeń), obliczyliśmy ograniczony średni czas przeżycia, który jest zdefiniowany jak o całkowita ilość czasu w danym okresie obserwacji, którą pacjent Oczekuje się, że dane cechy zostaną zachowane19. Ograniczony średni czas przeżycia (lub jego proporcjonalny ekwiwalent uzyskany przez podzielenie przez czas obserwacji) można wykreślić w odniesieniu do czasu obserwacji, aby pokazać sposób, w jaki sieć (lub agregat) przewaga naprawy wewnątrznaczyniowej w stosunku do otwartych zmian w zakresie naprawy z długością okresu obserwacji.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów biorących udział w badaniu po dopasowaniu do dopasowywania wyników. Wykryliśmy 128 598 pacjentów w wieku 67 lat lub starszych, którzy przeszli planową naprawę tętniaka aorty brzusznej w latach 2001-2008; łącznie 79 463 pacjentów zostało poddanych naprawie wewnątrznaczyniowej, a 49.135 pacjentów zostało poddanych otwartej naprawie [więcej w: ośrodek leczenia uzależnień warszawa, zwężenie odbytu, linie kerleya ]

0 thoughts on “Dlugoterminowe wyniki tetniaka aorty brzusznej w populacji Medicare AD 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: tanie sushi warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: linie kerleya ośrodek leczenia uzależnień warszawa zwężenie odbytu