Skip to content

Genomewide Association Studies of Stroke ad

3 lata ago

483 words

Instytucjonalna rada przeglądowa każdego badania zatwierdziła projekt badania. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu, w tym badania genetyczne. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka populacji badawczej w kohortach odwykowych do analizy incydentu całkowitego udaru i incydentu udaru niedokrwiennego. Bezcięgni uczestnicy weszli do bieżącego badania z datą pobierania krwi używanego do ich genotypowania i byli obserwowani prospektywnie w poszukiwaniu udaru. Prawie wszyscy uczestnicy Framingham Heart Study i Rotterdam Study opisali siebie jako białych (Framingham Heart Study) lub rasy białej (Rotterdam Study); w związku z tym uczestnicy badania ARIC i badania układu sercowo-naczyniowego, którzy byli czarni według autoreferatu, zostali wykluczeni w naszych analizach odkrywania. Szczegółowe informacje na temat pochodzenia przodków w poszczególnych kohortach znajdują się w rozdziale 2 Dodatku Uzupełniającego. Uczestnicy zostali również wykluczeni, jeśli nie wyrazili świadomej zgody lub nie zostali genetycznie z powodzeniem. Analiza obejmowała 7686 uczestników z badania ARIC, 2022 z badania dotyczącego układu sercowo-naczyniowego, 4131 z Framingham Heart Study i 5763 ze Studium Rotterdam. Podstawowe cechy demograficzne i kliniczne próbek przedstawiono w tabeli 1.
Definicja obrysu, nadzór i klasyfikacja
Udar definiowano jako ogniskowy deficyt neurologiczny o przypuszczalnej przyczynie naczyniowej z nagłym początkiem i trwający co najmniej 24 godziny lub do śmierci, jeśli uczestnik zmarł w mniej niż 24 godziny po wystąpieniu objawów. Szczegóły dotyczące nadzoru nad udarem i kryteria diagnostyczne dla rodzajów udaru i udaru w czterech badaniach zostały opublikowane17-24 i są podsumowane w Rozdziale 3 Dodatku Uzupełniającego. Udary zostały sklasyfikowane jako niedokrwione, krwotoczne lub typu nieznanego na podstawie kryteriów klinicznych i obrazowania. Udary niedokrwienne podzielono dalej na podtypy miażdżycowo-zakrzepowe i zatorowe. W analizach uwzględniliśmy udary niedokrwienne, udary krwotoczne i udary nieznanego typu, ale wykluczyliśmy krwotoki podpajęczynówkowe.
Genotypowanie
Konsorcjum powstało po zakończeniu indywidualnych badań na platformach badawczych stowarzyszenia genomowego. W badaniu ARIC genotypowanie przeprowadzono za pomocą GeneChip SNP Array 6.0 (Affymetrix); w badaniu dotyczącym układu sercowo-naczyniowego użyto HumanCNV370-Duo (Illumina); w badaniu Framingham Heart, zastosowano zestaw GeneChip Human Mapping 500K Array Set i panel 50K Human Gen Focused (Affymetrix); w badaniu rotterdamskim wykorzystano wersję 3.0 układu Infinium HumanHap550 (Illumina). Wszystkie badania wykorzystywały dane genotypów do przypisania 2,5 miliona autosomalnych polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP), wykorzystując HapMap CEU jako populację referencyjną. Metody imputacji i środki kontroli jakości zostały opisane w Rozdziale 4 Dodatku Uzupełniającego. Użyliśmy testu TaqMan (Applied Biosystems) do bezpośredniej genotypu SNP osiągających znaczenie dla genomu w połączonej analizie w każdej kohorcie, w której pierwotnie przypisano SNP.
Analiza statystyczna
Analiza specyficzna dla badania
Modele proporcjonalnego hazardu Coxa zostały użyte w poszczególnych badaniach do oceny czasu do pierwszego udaru; uczestnicy zostali wykluczeni w chwili śmierci lub w czasie ostatniego badania kontrolnego lub aktualizacji stanu zdrowia, o ile wiadomo, że są pozbawieni udaru mózgu
[więcej w: paklitaksel, vacu activ przeciwwskazania, sellneo ]

0 thoughts on “Genomewide Association Studies of Stroke ad”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet okulistyczny[…]

Powiązane tematy z artykułem: paklitaksel sellneo vacu activ przeciwwskazania