Skip to content

Genomewide Association Studies of Stroke cd

3 lata ago

329 words

Do analizy udaru niedokrwiennego wykluczono także osoby, u których wystąpił inny rodzaj udaru (np. Krwotoczny lub nieznany). Każde badanie odpowiadało dodatkowemu modelowi genetycznemu odnoszącemu dawkę genotypu (0 do 2 kopii mniejszego allelu) do wyniku (udar całkowity lub udar niedokrwienny). Pierwotne analizy zostały dostosowane do wieku i płci. Ponadto badanie ARIC i badanie dotyczące chorób sercowo-naczyniowych dostosowało analizę do badania, a badanie Framingham Heart dostosowało analizę struktury rodzinnej i tego, czy próbki DNA poddano amplifikacji całego genomu. Skorygowaliśmy również analizy prowadzące do najbardziej znaczących skojarzeń, aby uwzględnić wyjściowe skurczowe ciśnienie krwi, nadciśnienie (zdefiniowane jako skurczowe ciśnienie krwi .140 mm Hg, rozkurczowe ciśnienie .90 mm Hg lub stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych), 25 i inne czynniki ryzyka udaru opisane w profilu ryzyka udaru w badaniu Framingham Heart Study: cukrzyca, palenie tytoniu i migotanie przedsionków. 26 Na koniec zbadaliśmy związek dwóch SNP, które osiągnęły znaczenie dla genomu w naszym początkowym badaniu asocjacji genomewidu z podtypem udar miażdżycowo-zakrzepowy. Wszystkie badania przesiewowe pod kątem zmienności genetycznej w każdej populacji; te różnice były znikome. Dodatkowe szczegóły dotyczące analiz statystycznych można znaleźć w rozdziale 5 Dodatku uzupełniającego. Połączona analiza danych specyficznych dla badania
Połączyliśmy wyniki z czterech kohort, stosując analizę wag odwrotnej wariancji (efekty stałe). Po sprawdzeniu pasm DNA w ramach badań i kontroli jakości, filtracji i imputacji w ramach każdego badania, ograniczyliśmy naszą analizę do 2 194 468 autosomalnych SNP, które były wspólne dla wszystkich badań. Szczegóły strategii analitycznej są dostępne w Rozdziale 6 Dodatku Uzupełniającego. Zdecydowaliśmy a priori o progu istotności dla genów 5 × 10-8, który odpowiada docelowemu poziomowi . (wartość P) 0,05 z poprawką Bonferroniego dla miliona niezależnych testów. Wzorzec sprzężenia i nierównowagi obserwowany w ciągłym szczegółowym sekwencjonowaniu genomu w populacjach europejskich również zapewnia poparcie dla zastosowania tego progu.27 SNP o 5 x 10-8 . P <1 × 10-5 uważano za wysoce sugestywne skojarzenia. ; SNP o x 10-5

Replikacja
Pierwsza próbka replikacji zawierała czarnych uczestników badania ARIC.11 Genotypowaliśmy 2430 osób (889 mężczyzn, średni [. SD] wiek, 53 . 6 lat), którzy początkowo nie mieli żadnego udaru i zgodzili się na genotypowanie. Metody definiowania obrysu i nadzoru były identyczne jak w przypadku białych uczestników badania ARIC.20 Genotypowaliśmy rs12425791 przy użyciu macierzy Affymetrix GeneChip SNP Array 6.0 i rs11833579 (której nie było w chipie Affymetrix) za pomocą TaqMan analiza.
Do badania włączono 574 czarnych osób; genotypowanie rs11833579 i rs12425791 u tych osób przeprowadzono w tym samym czasie, co u osób rasy białej (przy użyciu testu TaqMan). Dalsze szczegóły dotyczące wyboru próbki replikacji, filtrów kontroli jakości genotypowania i analiz przedstawiono w Rozdziale 7 Dodatku Uzupełniającego.
Przeprowadziliśmy trzeci test replikacji w próbie 652 białych Holendrów z przeważającym udarem (313 kobiet, średni wiek, 77 . 7 lat, 501 udarów niedokrwiennych, z których 400 było aterotrombotycznymi) i dobranych pod względem wieku kontroli
[podobne: zwężenie odbytu, vacu activ przeciwwskazania, endometrium z cechami sekrecji ]

0 thoughts on “Genomewide Association Studies of Stroke cd”

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji vacu activ przeciwwskazania zwężenie odbytu