Skip to content

Secukinumab, inhibitor interleukiny 17A, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa..

1 miesiąc ago

510 words

W badaniu MEASURE 2 pacjenci otrzymywali wstrzyknięcia podskórne secukinumabu (w dawce 150 mg lub 75 mg) lub placebo w punkcie wyjściowym; w tygodniach 1, 2 i 3; i co 4 tygodnie, począwszy od 4. tygodnia. W 16 tygodniu w obu badaniach pacjenci z grupy placebo zostali losowo przydzieleni do otrzymywania secukinumabu w dawce 150 mg lub 75 mg, zgodnie z harmonogramem nakreślonym w dodatkowym dodatku. Pacjenci, którzy spełnili kryteria odpowiedzi na kryterium oceny spondyloartrozy International Society 20 (ASAS20) (tj. Poprawa o .20% i bezwzględna poprawa o . jednostkę [w 10-jednostkowej skali] w co najmniej trzech z czterech głównych domen ASAS, bez pogorszenie o .20% w pozostałej domenie) w 16 tygodniu, kiedy w tygodniu 24 przełączono na secukinumab w badaniu MEASURE 1. W badaniu MEASURE i MEASURE 2 u pacjentów nadal podawano podskórny secukinumab w dawce 150 mg lub 75 mg co 4 tygodnie od 16 tydzień do końca badania. Aktywność choroby i oceny skuteczności przeprowadzono na początku badania i podczas całego badania, z kluczowymi ocenami w 16 tygodniu (analiza pierwotna) i 52. tygodniu (analiza uzupełniająca). Próbki krwi zebrano w punkcie wyjściowym i bezpośrednio przed podaniem dawki w 4, 16, 24 i 52 tygodniu w celu oceny immunogenności secukinumabu przy użyciu pomostowego testu immunologicznego (Meso Scale Discovery) .22
Mierniki rezultatu
W każdym badaniu podstawowym punktem końcowym skuteczności był odsetek pacjentów, którzy spełniali kryteria odpowiedzi ASAS20 w 16.23 tygodniu. Dodatkowe punkty końcowe oceniane w 16 tygodniu zawierały kryteria odpowiedzi ASAS40 (poprawa o .40% i bezwzględna poprawa o .2 jednostki [na 10 skala jednostkowa] w co najmniej trzech z czterech głównych domen ASAS, bez pogorszenia w pozostałej domenie), zmiana od linii bazowej na poziomie białka C-reaktywnego o wysokiej czułości (CRP), odpowiedź ASAS5 / 6 (poprawa o .20% w pięciu z sześciu domen odpowiedzi ASAS) i zmian w stosunku do wartości bazowej w następujących wynikach: łączny wynik BASDAI, wynik podsumowania dla składnika fizycznego w wersji 2 badania lekarskiego 36-elementowego badania wyników leczenia (SF-36 , wyniki obejmują zakres od 0 [maksymalna niepełnosprawność] do 100 [brak inwalidztwa] dla poszczególnych domen, z normatywnym złożonym sumarycznym wynikiem wynoszącym 50), 24 i wynik na skali zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ASQoL) (zakres wartości od 0 [ najlepsza jakość] do 18 [najgorszy qual yc]) 25; Oceniono również częściową remisję ASAS (wynik .2 jednostki w każdej z czterech rdzeniowych domen ASAS) i ogólne bezpieczeństwo.
W każdym badaniu wykonano zaplanowaną wcześniej analizę kontrolną po tym, jak wszyscy pacjenci ukończyli wizytę w 52. tygodniu. Analizy bezpieczeństwa, przeprowadzone przy użyciu Wspólnych Kryteriów Terminologicznych dla zdarzeń niepożądanych, wersja 4.0326 objęły wszystkie dane dotyczące bezpieczeństwa zgłoszone do data odcięcia po tym, jak wszyscy pacjenci ukończyli co najmniej 52 tygodnie leczenia w którymkolwiek z badań. Przeprowadzono analizy eksploracyjne skuteczności w 52. tygodniu.
Analiza statystyczna
Obliczyliśmy, że dla MEASURE mamy 90% mocy z 2,5% wskaźnikiem błędu typu I, zakładając współczynnik odpowiedzi ASAS20 60% dla grup secukinumab i 20% dla grupy placebo, 27 musielibyśmy przypisać co najmniej 39 pacjentów do każdej grupy badawczej, na podstawie dokładnego testu Fishera
[więcej w: szorowarka, zamiatarki, firma sprzątająca Poznań ]

Secukinumab, inhibitor interleukiny 17A, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

1 miesiąc ago

549 words

MEASURE to 2-letnie badanie, po którym następuje 3-letnie badanie rozszerzające, a MEASURE 2 to 5-letnie badanie (patrz ryc. S1 w dodatkowym dodatku, dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Dane z analizy pierwotnej w 16 tygodniu i 1-letniej analizy kontrolnej (po tym, jak wszyscy pacjenci ukończyli wizytę w 52. tygodniu) obu badań zostały przedstawione tutaj. Każde badanie zostało zaprojektowane przez sponsora, Novartis, we współpracy z autorami. Instytucjonalna komisja rewizyjna każdego centrum uczestniczącego zatwierdziła protokoły. Dane zostały zebrane zgodnie z zaleceniami Dobrej Praktyki Klinicznej przez badaczy i zostały przeanalizowane przez sponsora. Continue reading Secukinumab, inhibitor interleukiny 17A, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Secukinumab, inhibitor interleukiny 17A, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

1 miesiąc ago

192 words

Secukinumab jest przeciwciałem monoklonalnym anty-interleukiny 17A, które, jak wykazano, kontroluje objawy zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa w badaniu II fazy. Przeprowadziliśmy dwa badania kliniczne III fazy z użyciem secukinumabu u pacjentów z czynnym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Metody
W dwóch podwójnie ślepych próbach losowo przydzielono pacjentów do otrzymywania secukinumabu lub placebo. W badaniu MEASURE 1, łącznie 371 pacjentów otrzymywało dożylnie secukinumab (10 mg na kilogram masy ciała) lub placebo w 0, 2 i 4 tygodniu, a następnie podskórne podawanie secukinumabu (150 mg lub 75 mg) lub placebo co 4 tygodnie począwszy od 8. tygodnia. W badaniu MEASURE 2, ogółem 219 pacjentów otrzymywało podskórny secukinumab (150 mg lub 75 mg) lub placebo w punkcie wyjściowym; w tygodniach 1, 2 i 3; i co 4 tygodnie, począwszy od 4. tygodnia. Continue reading Secukinumab, inhibitor interleukiny 17A, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Powiązane tematy z artykułem: elewacje Poznań sprzątanie biur sprzątanie poznań