Skip to content

Skuteczność esomeprazolu w leczeniu słabo kontrolowanej astmy czesc 4

2 lata ago

500 words

Aby zostać uznanym za technicznie zadowalający, badanie musiało mieć całkowity czas nagrania wynoszący 16 godzin lub więcej i obejmować co najmniej jeden posiłek i 2 godziny monitorowania, podczas gdy pacjent leżał. Refluks był uważany za obecny, jeśli pH było niższe niż 4,0 przez więcej niż 5,8% całkowitego czasu, ponad 8,2% czasu, w którym pacjent był wyprostowany, lub ponad 3,5% czasu leżenia pacjenta.38 Objawy refluksu żołądkowo-przełykowego oceniano za pomocą Skali Oceny Objawów Refluksowej Choroby Refluksowej (GSAS), która mierzy zarówno liczbę, jak i nasilenie objawów39. Przestudiuj badanie
Badanie zostało zaprojektowane i nadzorowane przez komitet sterujący Amerykańskich Ośrodków Badań Klinicznych AM w Ameryce, które zatwierdziły publikację badania. Dane zebrano w ośrodkach klinicznych i przeanalizowano w centrum koordynującym dane (patrz dodatek). Komitet piszący napisał manuskrypt i bierze pełną odpowiedzialność za dokładność i kompletność artykułu. Esomeprazol i pasujące placebo zostały przekazane przez AstraZeneca, ale AstraZeneca nie odgrywała żadnej roli w projektowaniu lub prowadzeniu badania ani w analizie lub interpretacji danych. Amerykańskie Centra Badań Klinicznych Amerykańskiego Stowarzyszenia Lungów nie są związane żadną umową o poufności w odniesieniu do wyników badań.
Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że przy próbie liczącej 400 uczestników badanie będzie miało moc od 77 do 97%, z dwustronnym współczynnikiem błędu typu I wynoszącym 5% i 10% utratą danych, aby wykazać względną różnicę 33% w odsetek uczestników mających jeden lub więcej epizodów słabej kontroli astmy, przyjmując od 40 do 60% w grupie kontrolnej. Pierwszorzędowym wynikiem była częstość epizodów słabej kontroli astmy; opierając obliczenia mocy na odsetku uczestników w każdej grupie, którzy mieli jedno lub więcej zdarzeń, zamiast na współczynniku zdarzeń, uzyskaliśmy ostrożne oszacowanie mocy. Wszystkie analizy przeprowadzono zgodnie z przypisaniem do leczenia, a wszystkie dostępne dane zostały uwzględnione w ocenach, niezależnie od tego, czy przerwały przypisane leczenie (zmodyfikowana analiza zamiaru leczenia). Do oceny różnic w częstości epizodów słabej kontroli astmy i szybkości poszczególnych składników zastosowano ujemne modele regresji dwumianowej40. Do oceny średnich różnic od wartości wyjściowej zastosowano techniki regresji liniowej; rzetelne oszacowania wariancji obliczono przy użyciu uogólnionych równań szacunkowych. 41. Analizy modyfikacji efektu leczenia dla kluczowych współzmiennych, takich jak wyniki monitorowania pH, wiek, płeć, rasa lub grupa etniczna, nasilenie astmy, ocena zagrożenia dla GSAS oraz obecność lub brak otyłości; zgłaszana przez chorego refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie zatok lub zapalenie błony śluzowej nosa; stosowanie długo działających beta-agonistów; oraz historię ekspozycji na dym papierosowy przeprowadzono, tworząc termin interakcji i oceniając znaczenie tego terminu w modelu z głównymi efektami (badany lek i współzmienna). Zgłoszone wyniki nie zostały skorygowane dla wyjściowych zmiennych towarzyszących, chyba że istniały dowody na brak równowagi w grupach terapeutycznych w punkcie wyjściowym
[hasła pokrewne: sellneo, jazienicki radom, linie kerleya ]

0 thoughts on “Skuteczność esomeprazolu w leczeniu słabo kontrolowanej astmy czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: jazienicki radom linie kerleya sellneo