Skip to content

Dlugoterminowe wyniki tetniaka aorty brzusznej w populacji Medicare AD 8

3 lata ago

516 words

Wskaźniki zerwania lub ponownego zastosowania w okresie od 2001 r. Do 2004 r. Oraz w okresie od 2005 r. Do 2008 r. Przedstawiono na rycinie 2B; różnica między dwiema kohortami w długoterminowym ryzyku pęknięcia lub ponownego użycia była mniejsza w późniejszym okresie niż we wcześniejszym okresie. Dyskusja
W tym dużym amerykańskim badaniu dwóch podejść do naprawy tętniaka aorty brzusznej stwierdziliśmy, że wczesna korzyść z przeżycia po remoncie wewnątrznaczyniowym w porównaniu z otwartą naprawą utrzymywała się przez prawie 3 lata, po czym czas przeżycia był podobny w obu grupach. Ogólny odsetek późnych powikłań, w tym interwencji związanych z tętniakiem, procedur powikłań związanych z laparotomią i przyjęć do niedrożności jelit, był nieco niższy po leczeniu otwartym niż po remoncie wewnątrznaczyniowym, ale odsetek niepowodzeń po remoncie wewnątrznaczyniowym, w tym śmiertelność okołooperacyjna oraz wskaźniki ponownego stosowania, zmniejszone w czasie. Niemniej jednak późne zerwanie po naprawie wewnątrznaczyniowej wystąpiło u 5,4% pacjentów w ciągu 8 lat obserwacji.
Poprzednie randomizowane badania wykazały, że wczesna korzyść z naprawy wewnątrznaczyniowej została utracona po do 2 latach (badania DREAM6 i EVAR-19) lub po 3 latach (próba OVER7). Badanie OVER wykazało również poprawę przeżycia po remoncie wewnątrznaczyniowym u pacjentów w wieku poniżej 70 lat, ale nie u osób w wieku 70 lat lub starszych. Natomiast w naszej znacznie większej populacji, która nie była ograniczona do pacjentów kwalifikujących się do badania klinicznego, znaleźliśmy przewagę w zakresie wczesnego przeżycia z naprawą wewnątrznaczyniową wśród pacjentów w każdym wieku. Ta przewaga wzrosła wraz z wiekiem i trwała około 3 lat. Przy pomiarze w kategoriach spodziewanego czasu przeżycia lub obszaru pod krzywą szacuje się, że przewaga przeżywalności naprawy wewn trznaczyniowej utrzyma się przez 7 lat.
W ciągu 8 lat obserwacji stwierdziliśmy wyższy odsetek interwencji związanych z tętniakiem po remoncie wewnątrznaczyniowym i zrekompensowanie wyższego odsetka ponownych interwencji w przypadku powikłań związanych z laparotomią po otwartym remoncie. Ogólny wskaźnik ponownego stosowania był wyższy w kohorcie wewnątrznaczyniowej-remontowej niż w kohorcie otwartej naprawy. Testy EVAR-19 i DREAM6 wykazały wyższy wskaźnik reorientacji po naprawie wewnątrznaczyniowej, ale próba EVAR-1 nie uwzględniała powtórnych interwencji w przypadku powikłań związanych z laparotomią, a badanie DREAM obejmowało jedynie naprawę przepuklinową. Ostatnie doniesienie o długoterminowych wynikach badania OVER obejmowało naprawę przepuklin oraz readmisję i reinterpretację niedrożności jelit i wykazało, że ogólny wskaźnik ponownego leczenia w czasie był podobny w grupach z naprawą wewnątrznaczyniową i otwartymi naprawa mi7. Nasza analiza sugeruje, że próba OVER mogła być zbyt słaba, aby wykryć niewielką różnicę w całkowitych reinterventions; nasze odkrycia sugerują, że rzeczywiście istnieje niewielka różnica, ale może nie być znacząca klinicznie.
Częstość występowania późnego pęknięcia tętniaka była istotnie wyższa wśród osób, które przeżyły w kohorcie wewnątrznaczyniowej-remontowej niż wśród osób, które przeżyły w kohorcie otwartej naprawy (5,4% vs. [patrz też: jazienicki radom, ośrodek leczenia uzależnień warszawa, prądy rehabilitacja ]

0 thoughts on “Dlugoterminowe wyniki tetniaka aorty brzusznej w populacji Medicare AD 8”

Powiązane tematy z artykułem: jazienicki radom ośrodek leczenia uzależnień warszawa prądy rehabilitacja