Skip to content

Funkcjonalna brązowa tkanka tłuszczowa u zdrowych dorosłych cd

3 lata ago

562 words

Obrazy tomografii komputerowej (CT) i tomografii pozytronowej (PET) z szyi i górnej części klatki piersiowej, uzyskane podczas zimnych i ciepłych warunków. Panele A, B i C przedstawiają obrazy szyi i górnego odcinka piersiowego odpowiednio dla osób 1, 2 i 3. Górny rząd w każdym panelu pokazuje pojedyncze obrazy CT, środkowy rząd pokazuje obrazy PET, z analogiem glukozy 18F-fluorodeoksyglukozy (18F-FDG) jako znacznikiem, podczas zimnych warunków, a dolny rząd pokazuje obrazy PET z 18F-FDG podczas ciepłe warunki. Obraz po lewej stronie każdego rzędu reprezentuje plasterek przezosiowy, obraz pośrodku płatka wieńcowego, a obraz po prawej stronie strzałkowy z regionu aktywowanej brązowej tkanki tłuszczowej. Wywołany przez zimno wychwyt glukozy w tkance nadobojczykowej zaznaczono strzałkami. Indeks kolorów po lewej stronie obrazów PET pokazuje poziom pobrania 18F-FDG, przy czym czerwony wskazuje najwyższy poziom. Absorpcję glukozy, obliczoną za pomocą analizy graficznej danych PET, u każdego z pięciu badanych osobników przedstawiono w panelu D. Wskaźniki absorpcji glukozy w brązowej tkance tłuszczowej (BAT) oceniano w regionie nadobojczykowym, a wskaźniki wychwytu glukozy w bieli tkankę tłuszczową (WAT) oceniano w obszarze podskórnym odpowiadającym miejscu biopsji. Panel E pokazuje porównanie średniego wychwytu glukozy we wszystkich pięciu osobnikach, obliczone za pomocą testu t-Studenta dla par. T bary oznaczają standardowe odchylenia. W porównaniu do skanu uzyskanego w ciepłych warunkach, skany uzyskane przy ekspozycji na zimno wykazały zwiększony wychwyt 18F-FDG u wszystkich pięciu osobników, najbardziej widocznie w obszarze nadobojczykowym (Figura 1A, 1B i 1C). W odpowiedzi na zimną ekspozycję, wychwyt glukozy w obszarze nadobojczykowym (jak obliczono za pomocą analizy graficznej) był wyższy niż pobór w sąsiadującej białej tkance tłuszczowej (Figura 1D), przy średniej absorpcji w okolicy nadobojczykowej zwiększonej o współczynnik około 15 (P = 0,005), w porównaniu ze wzrostem o czynnik 4 w białej tkance tłuszczowej (P = 0,01) (Figura 1E).
Figura 2. Figura 2. Ekspresja genu w tkance tłuszczowej brązowej i białej. Średnie poziomy ekspresji UCP1, DIO2, PGC1., PRDM16 i ADRB3, oparte na wynikach ilościowej analizy PCR w czasie rzeczywistym, przedstawiono dla osobników 1, 2 i 3. Poziomy ekspresji znormalizowano do poziomu .-aktyny. i są przedstawione jako poziomy w brązowej tkance tłuszczowej (BAT) jako wielokrotność poziomów w białej tkance tłuszczowej (WAT). T bary oznaczają standardowe odchylenia.
Obszary, z których pobrano próbki do biopsji otwartej u osobników 1, 2 i 3, pokazano strzałkami odpowiednio na Figurach 1A, 1B i 1C. Ilościowa analiza PCR poziomów ekspresji mRNA dla wielu genów jest pokazana na Figurze 2. Ocena próbek tkanki biopsyjnej wykazała, że ekspresja rozłączającego białka (UCP1), który jest genem markerowym dla brązowej tkanki tłuszczowej, została zwiększona o czynnik ponad 1000 w porównaniu z ekspresją w białej tkance tłuszczowej. UCP1 umożliwia protonom przepływ z powrotem do mitochondrialnej błony wewnętrznej, generując ciepło zamiast ATP – proces znany jako termogeneza adaptacyjna.11 Uważa się, że proces ten jest ważny dla utrzymania prawidłowej temperatury ciała u gryzoni, zwierząt, które zapadają w stan hibernacji, oraz u noworodków ludzkich. Instrumentalna rola UCP1 w tym procesie została wykazana w badaniach myszy, które mają ukierunkowaną delecję tego genu; myszy te mają mocno stępioną zdolność utrzymywania prawidłowej temperatury ciała, gdy są ostro narażone na zimno.13
Rysunek 3
[więcej w: cadsis, karboplatyna, wypadnięcie odbytnicy ]

0 thoughts on “Funkcjonalna brązowa tkanka tłuszczowa u zdrowych dorosłych cd”

Powiązane tematy z artykułem: cadsis karboplatyna wypadnięcie odbytnicy