Skip to content

Randomizowana próba progesteronu u kobiet z nawracającymi poronieniami cd..

2 lata ago

508 words

Ponieważ analizy te przeprowadzono przy użyciu zasady Peto, 7 nie dokonano żadnych korekt w końcowych wartościach P w celu ustalenia istotności. Wyniki
Uczestnicy badania
Rycina 1. Rycina 1. Rejestracja, losowanie, obserwacja i analiza. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników na poziomie wyjściowym. Łącznie 1568 kobiet zostało zakwalifikowanych do badania PROMISE od 23 czerwca 2010 r., Poprzez 23 października 2013 r. I 836 z tych kobiet, które poczęły naturalnie w ciągu roku i pozostały chętne do wzięcia udziału w badaniu, zostały losowo przydzielone do otrzymywania progesteronu (404 kobiety) lub placebo (432 kobiety) (ryc. 1). Wskaźnik kontynuacji pierwotnego wyniku wyniósł 98,8% (826 z 836 kobiet). Charakterystyka wyjściowa była podobna w obu grupach badawczych (tabela 1).
Wyniki
Wskaźnik urodzeń żywych po 24 tyg. Ciąży wynosił 65,8% (262 z 398 ciąż) w grupie progesteronu, w porównaniu z 63,3% (271 z 428 ciąż) w grupie placebo (stopa względna, 1,04; 95% CI, 0,94 do 1,15, bezwzględna różnica w oprocentowaniu, 2,5 punktu procentowego, 95% CI, -4,0 do 9,0).
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki pierwotne i wyniki wtórne. Rysunek 2. Ryc. 2. Rozkład wieku ciążowego według przydziału grupy badawczej. Pokazano tylko ciąże, które trwały dłużej niż 24 tygodnie. Współczynnik ryzyka dla poronienia w grupie progesteronu, w porównaniu z grupą placebo, wyniósł 1,04 (95% CI, 0,91 do 1,19).
Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w zakresie częstości występowania ciąży klinicznej (w wieku od 6 do 8 tygodni), trwającej ciąży (po 12 tygodniach), ciąży pozamacicznej, poronienia, porodu martwego i wyników noworodkowych, a także w środkowej fazie ciąży poronienie (tabela 2). Łącznie 533 ciąże w dwóch grupach badanych uległy progresji do żywych urodzeń po 24 tygodniach; dzieci zostały dostarczone przed 34 tygodniem w 10 z 262 ciąż (3,8%) w grupie progesteronowej oraz w 10 z 271 ciąż (3,7%) w grupie placebo (względne ryzyko, 1,03; 95% CI, 0,44 do 2,45). Rozkłady wieku ciążowego w czasie porodu na żywo były podobne w obu grupach badawczych (ryc. 2).
Częstość zdarzeń niepożądanych nie różniła się istotnie między grupą progesteronową a grupą placebo (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępna pod adresem). Noworodkowe wrodzone anomalie zaobserwowano u 3,5% dzieci (8 z 266 niemowląt [3,0%] w grupie progesteronowej, w porównaniu z 11 z 276 niemowląt [4,0%] w grupie placebo, względne ryzyko 0,75; 95% CI, 0,31 do 1,85). Zaburzenia układu moczowo-płciowego obserwowano u dziecka w każdej grupie (spodziectwo w grupie progesteronowej i torbieli urachalnej w grupie placebo).
Nie zidentyfikowano żadnych dowodów modyfikacji działania w wcześniej określonych podgrupach (zdefiniowanych w zależności od wieku matki, liczby wcześniejszych poronień oraz obecności lub braku policystycznych jajników) lub w podgrupach post hoc (zdefiniowanych według wieku na początku leczenia, BMI, i kraj) (tabela S2 w dodatkowym dodatku). W analizach eksploracyjnych nie stwierdzono istotnych różnic między dwiema grupami badawczymi pod względem odsetka wyników niepożądanych położniczych lub noworodkowych (tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
To duże, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie wykazało, że terapia progesteronem w pierwszym trymestrze ciąży nie spowodowała znaczącego wzrostu wskaźnika żywych urodzeń wśród kobiet z historią niewyjaśnionych nawracających poronień
[patrz też: lexum warszawa, karboplatyna, zwężenie odbytu ]

0 thoughts on “Randomizowana próba progesteronu u kobiet z nawracającymi poronieniami cd..”

Powiązane tematy z artykułem: karboplatyna lexum warszawa zwężenie odbytu