Skip to content

Secukinumab, inhibitor interleukiny 17A, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa cd 8

3 lata ago

525 words

W badaniu MEASURE 2 wystąpił pojedynczy przypadek złośliwego czerniaka (u pacjentki otrzymującej podskórny secukinumab w dawce 150 mg). Te pięć zdarzeń spowodowało przerwanie leczenia. Choroba Leśniowskiego-Crohna była działaniem niepożądanym u trzech pacjentów z grupy otrzymującej podskórny secukinumab w dawce 75 mg w badaniu MEASURE 1. Dwa przypadki dotyczyły pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna w wywiadzie, a jeden był u pacjenta z historią polipa i gruczolak w okrężnicy; wszystkie trzy przypadki były niepoważne. Choroba Leśniowskiego-Crohna była poważnym działaniem niepożądanym u dwóch pacjentów otrzymujących podskórny secukinumab w badaniu MEASURE 2 (po jednym w grupach 75 mg i 150 mg); pacjent przyjmujący niższą dawkę secukinumabu miał zaostrzenie wcześniej istniejącej choroby Leśniowskiego-Crohna związane z leczeniem badanym, co doprowadziło do przerwania leczenia. Łączna częstość występowania choroby Leśniowskiego-Crohna w obu badaniach wyniosła 0,7 zdarzenia na 100 pacjento-lat ekspozycji na secukinumab (tabela 4).
Zapalenie błony naczyniowej oka zgłaszano u sześciu pacjentów otrzymujących secukinumab (pięciu z nich miało zapalenie błony naczyniowej w wywiadzie) i dwóch pacjentów otrzymujących placebo (z których jeden miał zapalenie błony naczyniowej oka) w badaniu MEASURE 1, z pojedynczym poważnym przypadkiem w grupie 150 mg, która rozwiązała i nie doprowadziły do przerwania leczenia badanego (Tabela W badaniu MEASURE 2 odnotowano pojedynczy przypadek zapalenia błony naczyniowej oka z podskórnym secukinumabem (w dawce 150 mg) u pacjenta bez zapalenia błony naczyniowej w wywiadzie.
W badaniu MEASURE wystąpiła jedna śmierć (samobójstwo w grupie placebo) i jedna śmierć w badaniu MEASURE 2 (śmiertelny zawał mięśnia sercowego u pacjenta otrzymującego podskórnie 75 mg secukinumabu). Nie stwierdzono samobójstw ani zdarzeń niepożądanych związanych z przypadkami samobójstw u pacjentów leczonych secukinumabem.
Po rozpoczęciu leczenia przeciwciała anty-lekowe wykryto w 52. tygodniu u dwóch pacjentów w badaniu MEASURE 1, którzy otrzymywali podskórny secukinumab w dawce 150 mg; neutralizujące przeciwciała przeciwko secukinumabowi wykryto u jednego z tych pacjentów. Żaden z pacjentów nie utracił odpowiedzi ASAS20 lub nie miał żadnych niepożądanych zdarzeń związanych z odpornością. Po rozpoczęciu leczenia w badaniu MEASURE 2 nie wykryto przeciwciał przeciwko lekowi przeciwnowotworowemu.
Dyskusja
W obu badaniach fazy 3, Secukinumab znacząco zmniejszył objawy zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa w porównaniu z placebo, co rozszerzyło pozytywne wyniki badania fazy 2. Odpowiedź ASAS20, główny punkt końcowy, osiągnięto u około 60% pacjentów w obu grupach otrzymujących dożylne podanie, a następnie podskórny secukinumab (150 mg lub 75 mg) w badaniu MEASURE oraz w grupie otrzymującej 150 mg secukinumabu podskórnego w badaniu MEASURE 2, co wskazuje, że pomimo znacznie większej ekspozycji związanej z obciążeniem dożylnym, nie ma przyrostowego zwiększenia zaobserwowano skuteczność w porównaniu ze schematem podskórnego obciążenia. Korzyści dla placebo obserwowano także dla większości drugorzędowych punktów końcowych skuteczności w 16 tygodniu, w tym odpowiedzi ASAS40, poziomu CRP o wysokiej czułości, odpowiedzi ASAS5 / 6 i wyników dla BASDAI, fizycznego składnika SF-36, i Skala ASQoL została utrzymana przez 52 tygodnie terapii
[przypisy: wzór skierowania na badania okresowe, dyżury aptek czechowice, jazienicki radom ]

0 thoughts on “Secukinumab, inhibitor interleukiny 17A, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa cd 8”

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice jazienicki radom wzór skierowania na badania okresowe